Bij een conflict, of het nu in de privé of zakelijke sfeer is, zijn tegenstrijdige belangen aanwezig. Als zij onderling niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan hulp ingeroepen worden van een derde, externe, partij. Kiezen de partijen ervoor om elk een advocaat onder de arm te nemen, dan zal de externe partij de rechten van zijn cliënt verdedigen ten koste van die van de tegenpartij. Kiezen partijen ervoor om het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechtbank, dan zal ook één van beide partijen in het gelijk gesteld worden ten koste van de andere partij. Echter, als partijen kiezen voor de hulp van Mediator Apeldoorn, dan kiezen ze voor een gezamenlijke bemiddelaar die probeert de gesprekken zo te sturen dat compromissen, overeenkomsten en oplossingen gevonden worden waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Beroep doen op een mediator is een eigen en ongedwongen keuze

Als een bemiddelaar door beide conflicterende partijen in onderling overleg gekozen wordt, vereist dit van de bemiddelaar dat hij op een onafhankelijke en neutrale manier tegenover het conflict staat. Het doel moet steeds zijn om tot een oplossing of compromis te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De mediator zal dus iemand zijn waarin alle betrokkenen hun vertrouwen stellen om hen op goede weg te helpen zonder tussenkomst van advocaten of een rechtbank. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de betrokkenen een open en constructieve houding aan de dag leggen en het overleg alle kansen op slagen willen geven.

Een mediator neemt zelf geen standpunt in ten aanzien van het conflict

Mediator Apeldoorn zal met een open blik naar beide kanten van het verhaal luisteren zonder te oordelen of veroordelen. Er wordt dus op geen enkel moment kant gekozen of een standpunt ten voordele van één van beide partijen ingenomen. De betrokkenen moeten zelf vanuit een constructief gesprek tot oplossingen kunnen komen door wederzijds begrip en goede wil. Het is de taak van de mediator om de gesprekken te begeleiden als die dreigen vast te lopen of als aspecten vreemd aan het conflict bij de zaak betrokken worden.

De weg naar compromissen en onderlinge overeenkomsten

Beide partijen worden aangemoedigd om naar elkaars kant van het verhaal te luisteren en begrip op te brengen voor de bezorgdheden van de ander. Vaak zorgen emoties en niet uitgeklaarde discussiepunten voor misverstanden die een dergelijk compromis in de weg staan. De mediator bekijkt de hele zaak vanuit een neutraal en objectief oogpunt en kan het conflict naar de essentie herleiden. Het grote voordeel aan het vinden van een onderling akkoord is dat partijen sneller geneigd zullen zijn zich aan de gemaakte afspraken te houden omdat ze er zelf inspraak in hadden en mee akkoord gingen. Dit in tegenstelling natuurlijk tot een beslissing die van hogerhand wordt opgelegd.

Laat conflicten niet escaleren tot een onoverkomelijk probleem, maar schakel de hulp in van een mediator om in alle rust, kalmte en sereniteit tot aanvaardbare oplossingen te komen. Niemand heeft baat bij aanslepende conflicten die zowel financieel als emotioneel een aanslag op het welbevinden kunnen betekenen.